Prawo o notariacie


AKT NOTARIALNY

Akt notarialny jest dokumentem o charakterze urzędowym, sporządzonym przez notariusza. Stwierdza dokonanie określonych czynności prawnych. Oryginał aktu notarialnego pozostaje u notariusza. Strony (lub inne uprawnione osoby) otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Strony czynności prawnej w każdej chwili mogą wziąć wypis aktu notarialnego wcześniej w Kancelarii podpisanego, za okazaniem dowodu osobistego.

WYPIS AKTU NOTARIALNEGO

Wypis aktu notarialnego (potocznie zwany kopią) jest dosłownym powtórzeniem oryginału, nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale. Wypis aktu notarialnego można wydać tylko osobom, które brały udział w akcie, osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom wyraźnie (z imienia i nazwiska oraz innych danych identyfikacyjnych) w akcie wskazanym.

KTO PRZECHOWUJE ORYGINAŁY AKTÓW NOTARIALNYCH?

Oryginały wszystkich aktów notarialnych przechowuje notariusz i może wielokrotnie wydawać ich wypisy, które posiadają moc oryginałów.

ODPIS

Notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem. Poświadczona przez notariusza kopia danego dokumentu ma charakter dokumentu urzędowego.

TAJEMNICA NOTARIALNA

Tajemnica notarialna oznacza, że notariusz jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość wykonując czynności notarialne. Obowiązek zachowania dyskrecji trwa również po odwołaniu notariusza. Zachowanie tajemnicy ustaje, gdy notariusz składa zeznania jako świadek w Sądzie. Jeśli natomiast ujawnienie tajemnicy przed Sądem zagraża dobru państwa lub ważnemu interesowi prywatnemu, wówczas od obowiązku może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.

NOTARIUSZ – FUNKCJE I ZADANIA

Notariusz, dawniej zwany również rejentem (od słowa „regent”, które oznacza osobę sprawującą władzę w imieniu króla, gdy ten nie mógł wykonywać swoich obowiązków).

Notariusz mianowany zostaje przez Ministra Sprawiedliwości. W zakresie swoich uprawnień notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Jest to osoba upoważniona do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania czynności notarialnych. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku: „Prawo o notariacie”.

Do zadań notariusza należy:

  • sporządzanie aktów notarialnych;
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządzanie poświadczeń: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
  • doręczanie oświadczeń;
  • spisywanie protokołów (np. walnych zgromadzeń organizacji społecznych, spółek);
  • sporządzanie protestów weksli i czeków;
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;
  • sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.